போல்ட்-ஆன்-ஹப்ஸ்

  • போல்ட்-ஆன்-ஹப்ஸ், வகை SM, BF per GG22 Cast Iron

    போல்ட்-ஆன்-ஹப்ஸ், வகை SM, BF per GG22 Cast Iron

    போல்ட்-ஆன் ஹப்ஸ் BF மற்றும் SM வகை உட்பட டேப்பர் புதர்களைப் பயன்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
    விசிறி சுழலிகள், தூண்டிகள், கிளர்ச்சியாளர்கள் மற்றும் தண்டுகளுடன் உறுதியாக இணைக்கப்பட வேண்டிய பிற சாதனங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான வசதியான தீர்வை அவை வழங்குகின்றன.