எஃகு பைண்டில் சங்கிலிகள்

  • பின்டில் சங்கிலிகள், வகை 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    பின்டில் சங்கிலிகள், வகை 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    எஃகு பைண்டில் சங்கிலியானது பரவல், ஊட்டி அமைப்புகள், வைக்கோல் கையாளும் கருவிகள் மற்றும் தெளிப்புப் பெட்டி போன்ற பரவலான பயன்பாடுகளுக்கு கன்வேயர் சங்கிலியாகவும், குறைந்த பயன்பாட்டில் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் சங்கிலியாகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.இந்த சங்கிலிகள் மங்கலான சூழலில் பயன்படுத்தப்படலாம்.